پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

15 دستگاه جرثقيل كانتينربر بندر شهيد رجائي

 كارفرما : سازمان بنادر و دريانوردي
 ظرفيت: 40/6 تن - كانتينرهاي استاندارد ايزو ،20، 40 فوت
  ارتفاع: (5+1 كانتينر)
 دهانه:  (6+1 تروكلين)
سرعت ترولي: 70 متر در دقيقه
سرعت تراولينگ: 135 متر در درقيقه
تعداد: 15 دستگاه 
محل نصب: بندر شهيد رجائي بندرعباس
                                 فيلم راه اندازي اولين دستگاه ترانستينر                                 
فيلم تحويل و راه اندازي 3 دستگاه از 15 دستگاه جرثقيل ترانستينر
                                
                                    فيلم مونتاژ سه دستگاه جرثقيل ترانستينر