پنج شنبه, 23 ارديبهشت 1400                    ساعت:

گروه صنعتي منگان

41 سال تجربه در طراحي و ساخت تجهيزات مختلف و اجراي كليد تحويل پروژه ها

تجهيزات انباشت و برداشت گندله شركت سنگ آهن گهرزمين

 

موضوع :   طراحي ، تامين كالا ، ساخت ، نصب ، راه اندازي ، آموزش و تحويل تجهيزات انباشت و برداشت گندله

كارفرما
:   شركت سنگ آهن گهر زمين

مشاور:     پاميدكو ( شركت احداث صنايع و معادن سرزمين پارس )

پيمانكار:    شركت ماشين سازي منگان

محل اجراي طرحشركت سنگ آهن گهر زمين - سيرجان

(پروژه در حال ساخت)